LEKĖČIŲ PARAPIJOS ISTORIJA

Spread the love

Lekėčių šv. Kazimiero parapija faktiškai buvo įkurta tik 1906 m. spalio  4 d.,t.y. praėjus 60-čiai metų nuo tada , kai lekėtiškiai pradėjo  rūpintis savo parapijos įkūrimu. Pirmuoju parapijos klebonu buvo paskirtas kunigas Justinas Staugaitis, vėliau Telšių vyskupas ir Lietuvos Nepriklausomybės 1918 m. vasario 16 d. akto signataras. Įkūrus Lekėčių parapiją reikėjo žemės kapinėms įrengti, klebonijai ir kitiems pastatams statyti. Tam tikslui Ignas ir Elena Verygos Lekėčių parapijai padovanojo 6, 5 margo (apie 3 ha) savo dvaro žemės. Klebono Justino Staugaičio pastangomis ir tikinčiųjų parama buvusi koplyčia buvo iš esmės pertvarkyta ir tapo medine liaudies architektūros stiliaus bažnyčia su visa reikiama vidaus įranga, pastatyta eilė parapijos pastatų. Vėliau, kai Lekėčių parapijos klebonas buvo kunigas Pranas Garmus (1911-1933), Igno Verygos sūnus ir dvaro paveldėtojas  Antanas Veryga su žmona Zofija Lekėčių parapijinės mokyklos steigimui padovanojo dar 1 ha dvaro žemės. Už Verygų nuopelnus Lekėčių parapijai Antanas Veryga  1929 metais gavo Popiežiaus Pijaus XII palaiminimo raštą, kuris pereina iš kartos į kartą. Ignas ir Antanas Verygos bei  pastarojo  sūnus Algirdas palaidoti Lekėčių parapijos kapinėse savo šeimos kapuose.

2006 m. rugpjūčio 13-15 dienomis buvo paminėtas Lekėčių miestelio 500 metų jubiliejus ir parapijos įsteigimo 100-sios metinės. Šv. Mišias koncelebravo ekscelencijos -Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, dalyvavo apylinkinių parapijų kunigai ir gausus būrys tikinčiųjų taip pat ir valdžios atstovų.

2020 metų spalio mėnesį  klebono Ričardo Kmito iniciatyva atlikti esminiai bažnyčios vidaus atnaujinimo  darbai. Darbus atliko privati Jono  ir sūnų Roko bei  Viliaus Urbonų statybinė firma „Archis“. Darbus finansavo pagrindiniai rėmėjai-Antano Verygos vaikaitis  Eduardas ir Irena Monkevičiai  taip pat prisidėjo Šakių rajono savivaldybė ir kiti rėmėjai

Nuotraukoje gali būti: 4 žmonės, žmonės stovi, vestuvės, medis ir lauko
Lekėčių šv.Kazimiero parapijos bažnyčios atnaujinimas ir altoriaus pašventinimas. Šv.Mišis koncelebravo ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. 2020 m. spalio 25 d.
Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, viduje
Altoriaus pašventinimas