Iš teisinės minties istorijos. VDU IR TEISĖS STUDIJŲ ATKŪRIMAS

Spread the love

VDU IR TEISĖS STUDIJŲ ATKŪRIMAS
Pirmos Sovietų Sąjungos okupacijos metu 1940 m. birželį Kauno universiteto Vytauto Didžiojo vardas buvo panaikintas ir jis vadintas tiesiog Kauno universitetu. 1941 m. Vokietijai okupavus Lietuvą Laikinoji vyriausybė Kauno universitetui vėl grąžino Vytauto Didžiojo vardą, veikė net 5 fakultetai: Teologijos, Filosofijos, Technologijos, Statybos ir Medicinos. Tačiau vokiečių okupacinė valdžia, keršydama už tai, kad Lietuvos jaunimas atsisakė stoti į mėginimą formuoti lietuvių SS legioną, 1943 m. kovo 17 d. universitetą ir visas aukštąsias mokyklas uždarė, o dalį universiteto dėstytojų, studentų ir visuomenės atstovų išsiuntė į koncentracijos stovyklas. Antros Sovietų Sąjungos okupacijos pradžioje 1944 . lapkričio 13 d. okupacinė valdžia nutarė vėl atidaryti Kauno Vytauto Didžiojo valstybinį universitetą, tačiau vėlia 1949 m. Vytauto Didžiojo vardas buvo panaikintas, o 1950 m. panaikintas ir pats Kauno universitetas.

Sumanymas atkurti Kauno Vytauto Didžiojo universitetą kilo dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. SSSR prezidentui M. Gorbačiovui pradėjus vykdyti pertvarkos politiką (perestroiką), griuvus Berlyno sienai ir Vokietijai susijungus į vieną valstybę o Lietuvoje įkūrus Lietuvos persitvarkymo Sąjūdį, susidarė palankios sąlygos įgyvendinti šią idėją praktiškai. Prasidėjo visuomenės laisvėjimo laikotarpis, palaipsniui buvo atkuriamos tarpukario Lietuvoje veikusios partijos, visuomeninės organizacijos, draugijos. Spaudoje ir visuomenėje vyko diskusijos apie VDU atkūrimo galimybes. 1988 m. liepos 29 d. dienraštyje Kauno diena pasirodė profesoriaus A.Smailio straipsnis „Atkurkime Vytauto Didžiojo universitetą“.
1989 m. kovo 30 d. įvyko Kauno miesto aukštųjų mokyklų ir mokslinio tyrimo institutų profesorių bei mokslininkų susirinkimas, kuriame buvo sudaryta 30 žmonių VDU atkūrimo Taryba. Tarybos pirmininku buvo išrinktas akademikas Jurgis Vilemas. Šios tarybos ir Lietuvos kultūros fondo Kauno klubo „Aukuras „ iniciatyva 1989 m. balandžio 26-28 dienomis Kaune vyko didelė tarptautinė mokslinė konferencija „ Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas“( Mokslinė konferencija. Kaunas: Lietuvos Kultūros fondo klubas“Aukuras“,1989).
Konferencijoje skaityti 33 pranešimai, kuriuose žinomi Lietuvos ir JAV mokslininkai, kultūros ir visuomenės atstovai dalijosi savo vizijomis ir konkrečiais pasiūlymais apie VDU atkūrimo galimybes ir veiklos perspektyvas bei kryptis. Daugumos konferencijos dalyvių nuomone atkurtas VDU turėtų būti vakarietiškos orientacijos universitetas, kuris vadovautųsi autonomijos, akademinės laisvės, mokslo ir studijų vienovės, profesorių ir studentų pasaulėžiūros laisvės principais. Tie principai atsispindėjo ir konferencijos dalyvių priimtame Atkūrimo Akte dėl Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo. Šioje konferencijoje teko garbė dalyvauti ir pasisakyti ir šio straipsnio autoriui. Saugomi kaip relikvija konferencijos dalyvio registracijos kortelė, užrašų knygutė su atvaizduotu Vytauto Didžiojo medaliu ir konferencijos leidinys. Tų pačių metų liepos 4 d. tuometinė Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą Dėl Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo“, kuriam suteiktas aukštosios mokyklos statusas Laikinuoju šio universiteto rektoriumi paskirtas akademikas Jurgis Vilemas.
1989 m. lapkričio 22-26 dienomis Čikagoje (JAV) vykusiame VI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume ir tų pačių metų gruodžio 27 d. Kaune buvo išrinktas VDU Atkuriamasis Senatas, kurį sudarė 48 Lietuvos ir 48 išeivijos mokslininkai. 1990 m. gegužės 24 Atkuriamasis Senatas VDU rektoriumi išrinko Kalifornijos universiteto Los Anžele (JAV) informatikos profesorių Algirdą Avižienį. VDU įdiegta moderni Harvardo universiteto (JAV) modeliu pagrįsta trijų pakopų studijų koncepcija, kurias baigus suteikiami bakalauro, magistro ir mokslų daktaro laipsniai.
Nuo 1995 metų VDU vėl pradėtos vykdyti teisės studijos. Įsteigta Teisės katedra, kurios vedėjas 1996-1999 m. buvo žinomas teisininkas, advokatas, doc. dr. Petras Algimantas Miškinis, dėstęs ūkinę, finansų ir prekybos teisę. Teko su juo asmeniškai bendrauti ir konsultuotis įvairiais teisiniais klausimais. Jis buvo aukštos kvalifikacijos, šiltas ir mėgęs bendrauti žmogus, 1988-1992 m. vadovavo juridinei konsultacijai, teikusiai nemokamą teisinę pagalbą žmonėms, gynė bankuose nukentėjusių indėlininkų interesus. Nuo 1992 iki 1996 m. Petras Miškinis buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Dukra Rūta ir sūnus Algirdas taip pat teisininkai. Doc.dr. Algirdas Miškinis advokatas, buvęs MRU Finansų teisės katedros vedėjas taip pat susijęs su VDU. Jis yra kartu su manimi parengto VDU ir MRU bendro leidinio-vadovėlio Aplinkosaugos teisė (2011 m.) bendraautorius.
1999 metų pabaigoje, siekiant pagerinti ir suintensyvinti būsimųjų teisininkų parengimą buvo įsteigtas savarankiškas VDU padalinys-Teisės institutas. Šio instituto direktorius nuo 2000 m. iki 2006 m. buvo iš JAV atvykęs advokatas teisės dr. Tadas Klimas, daktaro laipsnį įgijęs De Paulo teisės mokykloje. Kartu jis buvo ir Lietuvos advokatų tarybos narys, Kaune atidaręs savo advokato kontorą., daugelio įstatymų projektų rengėjas. Tadas Klimas buvo principingas ir reiklus vadovas, mėgo tvarką ir nenuolaidžiavo tinginiams bei apsileidėliams. Reikalaudavo iš studentų laikytis akademinės drausmės, nustatytu laiku gauti dėstomų dalykų įskaitas, išlaikyti egzaminus ar apginti baigiamuosius darbus. Tuo laikotarpiu teko garbė ir šio straipsnio autoriui Teisės instituto studentams skaityti Žemės teisės kurso paskaitas, taip pat dalyvauti studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose. Nuo 2006 m. iki 2008 m. Teisės instituto direktorius buvo dabartinis Lietuvos Respublikos Seimo narys doc. dr. Stasys Šedbaras.
Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Teisės instituto direktore tapo dabartinė VDU prorektorė mokslui prof. dr. Julija Kiršienė, kuri vėliau buvo ir Teisės fakulteto dekanė. 2008 spalio mėnesį Teisės institutas buvo pertvarkytas į Teisės fakultetą. Tačiau Teisės fakulteto gimimo datą reikėtų laikyti 1999 metus, nes tuo metu įsteigtas Teisės institutas turėjo fakulteto statusą. Nuo 2015 m. liepos 1 d. Teisės fakulteto dekanas buvo doc. dr. Tomas Berkmanas. Teisės fakultete veikia Viešosios teisės katedra ir Privatinės teisės katedros. Teisės fakultete šiuo ,metu vykdomos vientisos teisės studijos, kurios apima bakalauro ir magistro studijas. Baigusiems studijas suteikiamas vientisų studijų teisės magistro laipsnis ir teisininko profesinė kvalifikacija. Teisės studijos vykdomos pagal vakarietišką universitetų modelį. Apie 10 teisės dalykų Teisės fakulteto studentams anglų kalba dėsto specialiai atvykę iš JAV, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų profesoriai ir dėstytojai. Nuo 1999 iki 2000 m. Teisės fakultetas leido mokslinį žurnalą Teisės apžvalga, o nuo 2010 m. birželio 17 d. žurnalas leidžiamas elektroniniame formate. Belieka palinkėti Teisės fakultetui ir žurnalui Teisės apžvalga ir toliau sėkmingai plėtoti savo veiklą, rengiant aukštos kvalifikacijos teisininkus ateities kartoms ir vykdant fundamentalius mokslinius tyrimus.

Prof.dr. Eduardas Monkevičius