AUTORIAUS PUBLIKACIJOS

Spread the love

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS
Monografijos ir vadovėliai
1.Monkevičius E. Darbo organizavimas žemės ūkyje. Teisinniai klausimai. (Studija),Vilnius, Mintis, 1986, 127 p.
2.Монкявичюс Э . Бобылев А .И. Веденин H .H. и др. Правовой статус работников
сельскохозяйственных предприятий .Академия наук СССР .Институт государства
и права .Москва .Наука .1987. с 302 ( гл. 3., стр. 83-102,128-145 ).
3.Monkevičius E. Žemės teisė. (Studija) Vilnius.Justitia.2000.,232 p.
4.Monkevičius E.Dambrauskienė G.Marcijonas A., ir kt. Lietuvovos teisės pagrindai, (vadovėlis aukštosioms mokykloms). LX skyrius.Žemės teisė, psl. 417-450.Vilnius. Justitia. 1995.
5.Monkevičius E. Žemės teisė. (Monografija). Mykolo Romerio universitetas.Vilnius.Justitia 2006., 320 p.
6.Monkevičius E. Žemės santykių teisinio reguliavimo problemos. (Habilitacijos procedūrai pateiktų mokslo darbų rinkinys). Mykolo Romerio universiteto biblioteka. Vilnius, 2006.
7.Monkevičius E.,Miškinis A.,Meškys L., ir kt. Aplinkosaugos teisė. ( Vadovėlis) Mykolo Romerio universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas.Vilnius.Justitia.2011.,410 p.
8.Monkevičius E. Žemės teisė ir administravimas .(Vadovėlis) VĮ Registrų centras, Vilnius, 2014.

9. E.Monkevičius, M.Bilius, A.Milinis ir kt.  Petras Leonas:teisinis palikimas ir dabartis. Justitia, Vilnius, 2018.

10. E.Monkevičius, Prigimtinė teisė ir žemė. Istorija ir dabartis. (Monografija), MELC, Vilnius 2022
Straipsniai recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose
1.Монкявичюс Э. Правовое регулирование использования трудовых ресурсов сельско-хозяйственных предприятии . Кн : Право и сельское хозяйство в СССР и Италии.
Академия наук СССР. Институт государства и права. Москва. 1980. стр., 79-81.
2.Монкявичюс Э. Проблемы права землепользования работников межхозяйственных предприятий. Кn.Правовое и економическое обеспечение рационального использования земель в социалистических странах .Сборник статей .Академия наук Казахской ССР. Институт философии и права. Алма-Ата .1984. стр., 293-296.
3.Монкявичюс Э. Правовые проблемы научной организации труда в АПК. Кн: Актуальные проблемы агропромышленных комплексов .Материалы международной научно-теоретической конференции .Академия наук СССР . Институт государства и права. Академия наук Казахской ССР .Институт философии и права .Алма-Ата 1985 . с, 197-199.
4.Монкявичюс Э. Договор как правовая форма межхозяйственной кооперации., кн: Правовые вопросы межхозяйственной кооперации. Сборник статей. Академия наук СССР. Институт государства и права. Москва. 1980 с, 51-58.
5.Monkevičius E. Agrarrecht in Litauen: Vergagenheit, Gegenwart und Zukunft. Agrarrecht. Zeitschrift fur das Recht der Landwirtschaft. 1992. Heft 9.,p. 245-249.
6.Monkevičius E. Zur Privatisierung von Immobilicn in Litauen. Wirtschaftsrecht. Zeittschrift fur theorie und praxis. 1993. Heft 8. p.,362-363.

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose
1.Monkevičius E. Lietuvos piliečių teisių gynimo garantijos. Vilniaus universitetas. Civilinių ir darbo įstatymų praktikos taikymo tobulinimo klausimai. Respublikinės mokslinės kon¬ferencijos medžiaga. Vilnius. 1989. psl.,138-141.
2.Monkevičius E. Tautos suverenitetas ir žmogaus teisės. Lietuvių katalikų mokslo akade¬mijos XV suvažiavimo medžiaga. Vilnius. 1991. psl.,38-39.
3.Monkevičius E. Agrarinės reformos įstatymai .Kn: Vilniaus universitetas. Smulkūs verslai, prekyba ir biržos. Antrojo pasaulio lietuvių verslininkų suvažiavimo medžiaga. Vilnius. 1992. psl.,42-46.
4.Monkevičius E. Agrarinės reformos įstatymai: problemos ir sprendimai. Kn: Lietuvos vals-tybingumo teisinės problemos. Pirmojo pasaulio lietuvių teisininkų kongreso straipsnių rinkinys. (Mokslo leidinys). Vilnius. 1993. psl.,61-63.
5.Monkevičius E. Nuosavybės teisių Lietuvoje idėjos. Kn: Žemės ir nekilnojamojo turto grą¬žinimo problemos. Respublikinės konferencijos medžiaga. Vilnius. 1994.psl.,12-17.
6.Monkevičius E. Nuosavybės teisės samprata krikščioniškoje pasaulėžiūroj e. Lietuvių kata¬likų mokslo akademijos XVI suvažiavimo medžiaga. Kaunas. 1994. psl. 162-170.
7.Monkevičius E. Nuosavybės teisės į žemę tęstinumas Lietuvoje. Kn: Lietuvos Respublikos Konstitucija: tiesioginis taikymas ir nuosavybės teisių apsauga. Tarptautinių konferencijų medžiaga. Vilnius.1994. psl.,159-163,
8.Monkevičius E. Privačios nuosavybės teisės tęstinumo problemos Lietuvoje. Kn: Lietuvos teisės kūrimo principai. Tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius. 1995. psl.,51-55,82.
9.Monkevičius E. Privatinės teisės restitucijos problemos. Justitia. Lietuvos teisininkų drau¬gijos žurnalas. 1996 m. Nr 2. psl.,8-11.
10.Monkevičius E. Privatinės teisės sistemos kūrimo problemos. Justitia. Lietuvos teisininkų draugijos žurnalas. 1996 m. Nr 6. psl.,2-3,21.
11.Monkevičius E. Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymų taikymas teisme. Justitia. Lietuvos teisininkų draugijos žurnalas. 1998 m. Nr 2. psl.,13-15, Nr 3. psl.,16-17,26.
12.Monkevičius E. Kooperatinė teisė Lietuvoje. Justitia.Lietuvos teisininkų draugijos žurna¬las. 2000 m. Nr 1. psl.,22-24, Nr 2. psl.,26-27.
13.Monkevičius E.Aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas. 2008, Nr.10(112), p. 7-16.
14.Monkevičius E.Lietuvos aplinkos teisinės apsaugos problemos // Darnaus vystymosi strategija ir praktika : mokslo darbai /Tęstinis leidinys/ Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : 2008, Nr 1(2),p.29-34.
15.Viešojo intereso gynimo problema aplinkosaugos ginčuose // Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas.2009, Nr. 1(1), p. 37-50.
16.Monkevičius E. The impact of the processes of globalization to the system of environmental law.Impact of globalization to law:new challenges and new opportunities.Materials of the Internacional Scientific Conference.Vytautas Magnus University (Lithuania.)ISBN 978-9955-12-527-3.Kaunas,2009.
17 .Monkevičius E. Environmental legal problems in the context of globalization.Jurisprudencija//Mykolo Romerio universitetas. Vilnius2010, Nr. 1(119), p. 197–210.
18. Monkevičius E. Žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimas globalizacijos sąlygomis. Mykolo Romerio universitetas. Mokslo darbai „Socialinės inovacijos globaliai plėtrai“. A skyrius. Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės. ISSN 2335-240 (online), 2012 No 1 (1), p.200-219.
Metodinė literatūra
1.Monkevičius E. Kaimo turizmo teisiniai pagrindai. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai. Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Kaunas, 2003, 18 p.
2.Monkevičius E. Aplinkosaugos teisės paskaitos.
3.Monkevičius E. Žemės teisės paskaitos.
4.Monkevičius E.Žalos aplinkai atlyginimas ir teismų praktika. Paskaitų kursas.
5.Monkevičius E. Aplinkosaugos teisės seminarų temos ir užduotys.
6.Monkevičius E. Žemės teisės seminarų temos ir užduotys.
7.Monkevičius E. Žemės ginčų teisė ir teismų praktika. Paskaitų kursas.
8.Monkevičius E. Žemės ginčų teisė. Seminarų temos ir užduotys.